1. zapisnik

1. ZAPISNIK USTANOVNEGA OBČNEGA ZBORA GD REPNJE:

Seja Ustanovnega občnega zbora prostovoljnega gasilskega društva Repnje, katera se je vršila dne 1.6.1958 v Repnjah.

Dnevni red:
1./ Volitve del. predsestva
2./ Volitve kandidacijske komisije
3./ Prečitanje odloka Tajništva za notr. zadeve
4./ Poročilo pripravljalnega odbora
5./ Kandidacijska komisija – predlogi za izvolitev upravnega in nadzornega odbora in zastopnika občinske gasilske zveze
6./ Volitve
7./ Govor predsednika občinske gasilske zveze
8./ Govor sektorskega poveljnika
9./ Slučajnosti

Tovariš Bilban Valentin je v imenu pripravljalnega odbora otvori Ust.občni zbor prostovoljnega gasilskega društva v Repnjah ter vse navzoče toplo pozdravil. Prav posebno je veljal ta pozdrav ostalim funkcijonarjem obč.gas.zveze.

Nato smo prešli na dnevni red.

ad 1/ Za delovskega predsednika je bil izvoljen tov. Traven Ivan, dva sopredsednika – Brank Janez, Drešar V., zapisnikar Golob Marija, dva overovatelja – Jeraj Miha, in Mohorič Franc.
ad 2/ V kandidacijsko komisijo so bili izvoljeni – Harle Štefan, Drešar Tine, Kadivec Jakob.
ad 3/ Tov. Traven Ivan je prebral odločbo Tajništva za notranje zadeve št. 03 – 1586/3 – 58 z dne 22.3.1958 na podlagi katere dovoljuje ustanovitev in delovanje Prostovoljnega gas.društva Repnje s sedežem v vasi Repnje in delovnim območjem na področju Repnje – Dobruša po pravilih in programu Gas.zveze LR Slovenije.
ad 4/ Tov. Bilban Valentin je podal obširno in zanimivo poročilo o dosedanjem delu pripravljalnega odbora. Zares hvalevredna je zamisel ustanovitve prostov. gas.društva v Repnjah, prav tako pa tudi hitri ukrepi tistih, ki so to misel na mah zajeli in takoj ustanovili pripravljalni odbor, ki že s polno paro ukrepe izvaja in delo vodi. Želja vseh vaščanov je, da v vasi to prostov. gas.dr. zaživi in se bujno razcvete, da se tako vas Repnje kulturno še bolj dvigne in uvrsti med napredne vasi. V načrtu so dela za gradnjo 2 vodnjakov rezervarjev na Dobruši in v Repnjah. Ta dograditev bo res temelj za nadaljna dela gas.društva. Če je namreč v vasi voda, je delo gasilcev ob času požara uspešno. Pripravljalni odbor je tudi že pričel z delom za gradnjo novega gasilskega doma. Načrt izdeluje arh. tov. Rozman, tajnik rep.gas. zveze. Zemljišče za gradnjo gasilskega doma v obsegu 2,201 m2, so Šolske sestre brezplačno odstopile v uporabo vse dotlej, dokler služi dobrodelnemu namenu. Na tem prostoru je do okupacije stala dekl.ljudska šola in telovadna dvorana. Opeko za dom izdelujejo člani gas.društva sami na Opekarni v Vodicah po dogovoru tamkajšnjega del.sveta. V zalogi je že 4,000 kosov.
Razveseljivo je dejstvo, ki ga je povdaril tov.Bilban, da če bomo vedno našli tako razumevanje in pripravljenost za pomoč, upamo da bo delo kljub trenutnim denarnim stiskam naglo napredovalo, tako, da bo v jeseni dom lahko že pod streho.
V doglednem času nameravajo člani gas.društva postaviti pri domu spomenik trem kulturnim možem v Repnjah: Jerneju Kopitarju, Jakobu Alešovou in dr.Valentinu Zarniku.
ad 5/ Kandidacijska komisija stavi predloge in imenuje člane, kateri naj bi prevzeli funkcije v upravnem in nadzornem odboru in zastopnika obč.gas.zveze.
ad 6/ Pri volitvah so bili soglasno izvoljeni:
Predsednik: Černivec Lojze
poveljnik: Kadivec Darko
podpov. : Harle Blaž
tajnik: Golob Marija
blagajnik: Sodnik Peter
orodjar: Murn Ivan
Nadzorni odbor:
Drešar Stane
Bravhar Jože
Bilban Tine
Traven Ivan
Zastopnik za obč.gas.zvezo:
Harle Blaž
ad 7/ Predsednik obč.gas. zveze v Šentvidu tov.Bele je nato zbranemu občinstvu v navdušenem govoru podal in osvetlil nekatere osnovne smernice glede dela in dolžnosti, katere imajo člani gas.društva. Z veseljem je pozdravil novo ustanovljeno gas.društvo v Repnjah ter mu želel cvetoči razmah v vsakem pogledu. Povdarjal je, kako velika in človekoljubna je dolžnost članov gas.društva pomagati bližnjemu v stiski in nesreči, zlasti ob času požara. Gas.društvo ne pozna besede “moraš”, tu naj vlogo igra samo ljubezen, ki veže vse ljudi v eno veliko družino, ki ne pozna sovražnika in ga tudi nima. Odobraval je dela, ki so že v teku, z željo, da bi vidno in uspešno rastla. Članom gas.društva je priporočal, kako naj v svoj delokrog pritegnejo poleg odraslih zlasti mladino že od 8.leta dalje in kako naj jo organizirajo v skupine, da bo delo lažje in bolj učinkovito. Mladina naj bi bila zainteresirana in pravilno poučena za vstop v to človekoljubno organizacijo, v kateri se bo vzgajala za službo ljubezni do bljižnega v stiski in nesreči. Čim bolj bo mladina poznala svoje dolžnosti, s tem večjim veseljem bo delala. Tov. Bele je kot predsednik obč.gas.društva obljubil novoustanovljenemu gas.društvu v Repnjah vsestransko pomoč z nasveti in v materialnem oziru. V teku 14 dni dobimo 10 novih gasilskih uniform za člane.
ad 8/ Novoizvoljeni člani upravnega in nadzornega odbora so položili prisego. Sprejel jo je sektorski poveljnik tov.Jež Janko iz Vodic. Nato je z jedrnatimi besedami obrazložil pomen gas.gesla: Na pomoč! Prva dolžnost gas.člana je preprečevati nesrečo. Z budnim očesom moramo gledati povsod, da obvarujemo pred nesrečo in požarom lastni dom, pa tudi domove naših sosedov v bližnji in daljni okolici, da bomo tako srečno živeli v naši lepi domovini, o kateri pravijo: To je raj.
Druga važna dolžnost je, da izvežbamo čim večje število sanitarnega osebja. Takih tečajev je že precej bilo in z veseljem ugotavljamo, da se mladina teh zelo rada udeležuje. K vsemu temu pa naj ne manjka pipravljenosti, to se pravi vsak čas podnevi in ponoči hiteti bližnjemu na pomoč. Prve minute so zlate minute. Na pomoč!
ad 9/ Tov. Žnidar Maks je kot zastopnik občine Šentvid pozdravil navzoče z željo, da bi se društvo vsestransko razvijalo v korist skupnosti na vasi in v celi občini.Tov. Grilc Franc, predsednik RK v Vodicah je toplo pozdravil člane novoustanovljenega gas.društva v Repnjah in vse navzoče s pripombo, da bo RK vsak čas pripravljen pomagati, kjerkoli bo treba.Tov. Erce Janez, tajnik gas.društva v Vodicah je člane gas.društva v Repnjah prisrčno pozdravil in povabil k skupnem delu, da bi tako vsi delali za napredek – eden za vse, vsi za enega z geslom: Na pomoč!
S tem se seja zaključi.
V Repnjah, 1.6.1958
Zapisnikar:
-Golob Marija
Overovatelja:
-Jeraj Miha
-Mohorič Franc

Dogodki

There are no upcoming events.

Arhivi

Prijava